คณะกรรมการบริษัท

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผศ.ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์

กรรมการ