รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในปี 2564 บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ผู้เป็นบริหาร 1 ท่าน โดยในระหว่างปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง รายนามของกรรมการบริหารความเสี่ยงและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

    จํานวนครั้ง
นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
2/2
ผศ. ดร.กัญญารัตน์            สานโอฬาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ)
2/2
ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ)
2/2

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท โดยลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่กําหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามประเมินความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร โดยมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงานดังนี้

  1. พิจารณาการจัดประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และสภาพแวดล้อม โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพิ่มความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
  2. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของ    บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  3. พิจารณาสรุปประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรและแนวทางดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยง ดังกล่าวนั้นอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
  4. พิจารณาความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์     บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
  5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2564 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมาก” และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในปี 2564 บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายงานหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีการบริหารความเสี่ยงของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการองค์กรและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้