รายงานการกำกับดูแลกิจการ และเอกสารดาวน์โหลด

จรรยาบรรณบริษัท

กฏบัตรคณะกรรมการ

นโยบายบริษัท

 • ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นโยบายการพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
 • นโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล
 • นโยบายการแจ้งเบาะแสกระทำความผิด
 • นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 • นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 • นโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่ง
 • นโยบายการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 • นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท
 • นโยบายเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
 • นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
 • นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร
 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
 • แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

เอกสารบริษัท