รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณพนักงาน นักธุรกิจอิสระ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและร่วมพลังขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านของบริษัทฯ อย่างเข้มแข็ง

ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานกำกับโรคระบาดของภาครัฐได้ออกประกาศกำหนดมาตรการต่างๆ มาตามลำดับเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงส่งผลให้ประชาชนจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคให้สอดคล้องตามวิถีใหม่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน การทำงานจากที่บ้าน การจัดห้องฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้คน เป็นต้น กรรมการบริษัทและผู้บริหารก็ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานประจำวันไปด้วย เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบ E-Meeting การปรับเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความหลากหลายทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน เป็นต้น สังคมไทยก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจแนวใหม่เพื่อรับมือกับอุปสรรคและข้อจำกัดในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ธุรกิจหลายประเภทต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดในรอบนี้ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งต้องเผชิญกับมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

ท่ามกลางบรรยากาศการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2564 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงสื่อสารกับพนักงานให้ป้องกันตนเองอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของทางราชการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมการตลาดซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้คนแบบเดิมได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมและงานบริการลูกค้าไปอยู่บนสื่อออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น การพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับลูกค้า ปรากฏว่าได้การตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากนักธุรกิจและสมาชิกในเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2564 จึงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ปรากฏตามรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งแสดงไว้ในคำวิเคราะห์และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี ฉบับนี้

ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ เกิดจากการวางแผนงานร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานที่กำหนดเป้าหมายของภารกิจสำคัญอย่างชัดเจน การสร้างสรรค์ทีมงานที่ทรงพลังและทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในทีมงานที่ผลักดันให้กิจกรรมต่างๆ สำเร็จลงด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียง การสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงภาวะผู้นำที่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงทันกำหนดเวลา

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณพนักงาน นักธุรกิจอิสระ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและร่วมพลังขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านของบริษัทฯ อย่างเข้มแข็ง คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบคอบระมัดระวัง จัดกระบวนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ตลอดจนคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม