รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสําเร็จที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ ในปี 2563 จนประสบความสําเร็จได้ผล ประกอบการ ที่ดี

ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

ประธานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ทุกท่าน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอ ขายหุ้นให้ประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก โดยใช้ชื่อ “SCM” อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ นับเป็นความสําเร็จที่สําคัญอีกขั้นหนึ่งซึ่งเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน เป็นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศใน ลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi - Level Marketing: MLM) เป็นผู้นําขายตรงแบรนด์ไทยแห่งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีเครือข่ายของนักธุรกิจมากกว่า 1 แสน 8 หมื่นคนทั่วประเทศ และตัวแทนจําหน่ายอีก 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ดําเนินการขยายการ ทําธุรกิจเข้าไปในกิจการผลิตสินค้า (Backward Integration) โดยเข้าร่วมทุนกับผู้ผลิตอื่น จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จํากัด หรือ “SMI” เพื่อประกอบกิจการเป็นโรงงานผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ ซึ่งมีกําหนดจะเปิด ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 การเข้าลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มี Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น สามารถบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิผลในระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนการ ผลิตและการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงจากผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายนอก และส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมของบริษัทฯ ในลําดับต่อมา

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงเร่งรัดพัฒนาช่องทางการขายสินค้าและให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสามารถบริหารจัดการการจัดจําหน่ายสินค้าให้ ดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

ปี 2564 สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจขายตรงจะมีความแปรปรวนของปัจจัยเสี่ยง และความซับซ้อนของการ จัดการมากยิ่งขึ้น อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการ และผู้บริหารจึงให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความสําคัญต่อ การทบทวนมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สนับสนุนให้บริษัทฯ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในทุกกระบวนการทางธุรกิจและการจัดจําหน่ายเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสมาชิกเครือข่ายนักธุรกิจอิสระ สนับสนุนให้บริษัทฯ เพิ่มกําลังการผลิตสินค้าอย่างเพียงพอให้สามารถรองรับความต้องการสินค้าทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศด้วยต้นทุนการผลิตและการจัดจําหน่ายที่ต่ําลง รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานและนักธุรกิจอิสระทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอด คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งมั่น ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ การจัดการความเสี่ยงอย่างมี ประสิทธิผลและเพียงพอ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส การตรวจสอบเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและตรงไปตรงมา เพื่อให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม