สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรื่อง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า ทั้งต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปลูกฝังให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยการเริ่มต้นจากคนภายในองค์กร สร้างจิตสำนึก “ยึดมั่นคุณธรรมด้วยใจ” ให้ความรู้ความเข้าใจนับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มาจนถึงพนักงานทุกระดับ (Tone from the top) ได้ตระหนักถึงภัยจากการทุจริต คอร์รัปชั่น

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการทบทวน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ผมเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน จะยึดมั่นประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักจริยธรรม เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป