ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W1
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W1 (ครั้งที่ 1)