รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 184,500,000 30.75
2 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร 138,600,000 23.10
3 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ 34,261,100 5.71
4 น.ส. กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ 25,200,000 4.20
5 นาย วิชัย วิเชียรวัฒนชัย 15,189,500 2.53
6 นาย กฤตภนธ์ ธีรชินคุณ 10,500,000 1.75
7 นาง เพ็ญนีติ์ เยาว์วรรณศิริ 9,947,400 1.66
8 นาย วิทยา วิเชียรวัฒนชัย 8,835,700 1.47
9 นาย ภควัต พงศ์สุทธินันท์ 8,586,900 1.43
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,378,880 1.23