รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มกราคม 2563 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 184,500,000 30.75
2 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร 138,600,000 23.10
3 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ 52,960,000 8.83
4 นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ 25,200,000 4.20
5 นาย วิชัย วิเชียรวัฒนชัย 16,760,000 2.79
6 นาย วิทยา วิเชียรวัฒนชัย 11,817,000 1.97
7 นาย ภตวัต พงศ์สุทธินันท์ 11,250,000 1.88
8 นาย ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 11,250,000 1.88
9 นาย กฤตภนธ์ ธีรชินคุณ 10,500,000 1.75
10 นางสาว นุชสรา โอสถสัมพันธ์สุข 6,750,000 1.13