รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 184,500,000 30.75
2 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร 138,600,000 23.10
3 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ 42,761,100 7.13
4 นาย วิทยา วิเชียรวัฒนชัย 30,335,700 5.06
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,162,780 4.69
6 น.ส. กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ 25,200,000 4.20
7 นาย ชินพงศ์ เยาว์วรรณศิริ 17,229,200 2.87
8 นาย วิชัย วิเชียรวัฒนชัย 15,757,600 2.63
9 นาย กฤตภนธ์ ธีรชินคุณ 10,500,000 1.75
10 นาง เพ็ญนีติ์ เยาว์วรรณศิริ 9,947,400 1.66