รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 184,600,000 30.77
2 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร 138,367,800 23.06
3. นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ 62,000,000 10.33
4 นาย อธิโรจน์ เลิศฤทธิ์อธิกิจ 35,002,700 5.83
5 น.ส. กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ 25,200,000 4.20
6. นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 14,000,000 2.33
7 นาย นพวิทย์ คณาวงศ์พัฒน์ 13,934,500 2.32
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,799,518 1.80
9 นาย กฤตภนธ์ ธีรชินคุณ 10,600,000 1.77
10 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ 10,500,000 1.75