รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 184,600,000 30.77
2 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร 138,367,800 23.06
3 นาง อนัญญา เยาว์วรรณศิริ 47,626,300 7.94
4 นาย อธิโรจน์ เลิศฤทธิ์อธิกิจ 35,002,700 5.83
5 น.ส. กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ 25,200,000 4.20
6 นาย ชินพงศ์ เยาว์วรรณศิริ 18,873,900 3.15
7 นาง เพ็ญนีติ์ เยาว์วรรณศิริ 14,024,200 2.34
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,967,477 2.33
9 นาย นพวิทย์ คณาวงศ์พัฒน์ 13,924,500 2.32
10 นาย กฤตภนธ์ ธีรชินคุณ 10,696,900 1.78