ดาวน์โหลด

  • หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

  • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 - 2561

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ("บริษัทฯ") หรือ ("SCM") ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ "MLM") โดยบริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัท คือ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด ("SML") บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด ("SPT") SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. ("SPM") (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัทฯ")

บริษัทย่อย

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด (“SML”)
บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”)
SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. (“SPM”)
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กลุ่มบริษัทฯ มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการ และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จัดจำหน่าย สามารถจำแนกได้เป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ดร. ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน

โทรศัพท์: +66 2 511 5955 ต่อ 1
อีเมล: Info.ir@successmore.com
ที่อยู่:
10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900