คณะกรรมการบริษัท

นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 4.20
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • คู่สมรสของ นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)