คณะกรรมการบริษัท

นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 4.20
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • คู่สมรสของ นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)