คณะผู้บริหาร

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายณัฐพงศ์ ภาวศุทธินนท์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

นายวีรยุทธ์ สุวรรณนามัย

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานขายและการตลาด

นายณิชกุล ก้องภวิศฐากูร

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและกำกับดูแลกิจการ

นายนฤพล โกสลาทิพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวกัณฐ์ฏาปกรณ์ อัฏฐากมล

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

นางสาวชัญณัชชา แก้วศุภหิรัญ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน