คณะผู้บริหาร

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายณิชกุล ก้องภวิศฐากูร

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและกำกับดูแลกิจการ

นายสุชาติ ธนฐิติพันธ์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นายศักดิ์ดา โตรื่น

ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

นางสาวแสงสุประวีณ์
โสมย์พิศลย์ภาวี

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

นางสาวชัญณัชชา แก้วศุภหิรัญ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน