คณะผู้บริหาร

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด

นายศิริวิช อ่ำเจริญ

ผู้อำนวยการสายงานอำนวยการ / รักษาการผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการบริหาร

นางสาวลำพู ศรีโสภา

ผู้อำนวยการสายงานบริหารคลังสินค้า

นายนฤพล โกสลาทิพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวธิติมาพร ปิ่นทอง

รักษาการผู้อำนวยการสายงานขาย / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

นางสาวกัณฐ์ฏาปกรณ์ อัฏฐากมล

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

นางสาวชัญณัชชา แก้วศุภหิรัญ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน