โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้