โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้