โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้