การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบฟอร์ลงทะเบียนสำหรับผุ้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564