การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564