การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 / รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 : นิยาม “กรรมการอิสระ”
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 : ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นระบบ DAP e-Shareholder Meeting
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12 : คู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565