รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ทั้งบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัปหลายภาคธุรกิจ คู่แข่งจากนอกธุรกิจ (Unknown Competitors) ที่พร้อมจะเข้ามาแชร์ตลาด ด้วยความพร้อมทั้งเงินทุนและข้อมูลแบบที่ไม่ทันตั้งตัว ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น คําถามคือเราจะทำอย่างไรให้สินค้า หรือบริการที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนนําพาองค์กรก้าวเดินไปสู่การเติบโต พร้อมการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในเวลาเดียวกัน

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

กว่า 8 ปีแล้วที่บริษัทฯ เดินหน้าคิดค้นและพัฒนาสินค้าที่มุ่งตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคง่ายดายยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ทุ่มงบกว่า 115 ล้านบาท ร่วมลงทุนโรงงานผลิตสินค้า และศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด” หรือ “SMI” เพื่อขยายไลน์การผลิตสินค้ารองรับความต้องการของตลาด ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าผ่านกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัย ส่งผลให้สินค้ามีฟังก์ชั่นในการทำงานที่ตอบโจทย์การดูแลปัญหาด้านสุขภาพเฉพาะจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ “ลดต้นทุนการผลิตสินค้าในระยะยาว” เพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการ ช่วยลดการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายนอก ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มี Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ อีกทั้งยกระดับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ภายใต้พันธกิจการเป็นแรงบันดาลใจและโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตควบคู่ไปกับการปรับ กลยุทธ์ในการเพิ่มมาร์เก็ตแชร์หวังขยายตลาด Network Marketing รุกตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ รองรับความต้องการของคนในยุคดิจิทัล พร้อมพัฒนาทุกแพลตฟอร์มตอบโจทย์เทรนด์ดิจิทัล

บริษัทฯ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการมุ่งเน้นสร้างสังคม Wellness & Well-Being เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของสุขภาพ และคุณภาพชีวิต โดยออกแบบสินค้าและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา Mindset โดยการเจาะลึกถึงแก่นของการพัฒนาคน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นพื้นฐานของการทำความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สอนเรื่องภาวะผู้นำ การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ SCM เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งการสร้างชีวิต ภายใต้โครงการ “Successmore Leadership Academy-SLA”

พร้อมกันนี้ภายในองค์กรยังยึดมั่นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ที่เรียกว่า SPIRIT (S: Service & Sharing, P: Performance, I: Integrity & Improvement, R: Respect, I: Innovation and T: Teamwork) โดยมีแนวทางให้การสร้างความเชื่อมั่นต่อตนเอง องค์กร และทีมเวิร์ค ก่อเกิดสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการทำสิ่งเดียวกันให้ปรากฏผล โดยหล่อหลอมเป็นพลังหนึ่งเดียวก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ฝ่าวิกฤต ก้าวขึ้นสู่ระดับความเป็นมืออาชีพที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้

ผมและทีมงานบริหาร ขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่านว่า จะขับเคลื่อนนำพาบริษัทฯ ไปสู่จุดหมายแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยอดขาย ผลกำไรและการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรธุรกิจและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาตลอด