รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผมและทีมงานบริหาร ขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่านว่า จะขับเคลื่อนนำพาบริษัทฯ ไปสู่จุดหมายแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยอดขาย ผลกำไรและการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรธุรกิจและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาตลอด

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นในหลากหลายด้าน เกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดจากการแพร่ระบาดครั้งยิ่งใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมชะลอตัวลง ซึ่งเศรษฐกิจโดยรวมของไทยก็ได้รับความเสียหายอย่างมาก ขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นการทำงานจากที่บ้าน (work from home) การเว้นระยะห่างทางสังคม จากสถานการณ์ดังกล่าวได้นำไปสู่การบัญญัติคำศัพท์ใหม่ “New Normal” หรือ “ความปกติรูปแบบใหม่” ทำให้ความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ช่องทาง Online เพิ่มขึ้น และการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ รุกตลาด Online มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของคนในยุคดิจิทัลและเพื่อสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนนําพาองค์กรก้าวเดินไปสู่การเติบโต พร้อมการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในเวลาเดียวกัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ 5 กลยุทธ์หลัก คือ

กลยุทธ์ที่ 1 แผนการเติบโตจากตลาดภายในและตลาด AEC
สำหรับประเทศในตลาดเออีซีที่มีการเติบโตสูง มีอัตราการขยายตัวของผู้นำซัคเซสมอร์มากที่สุด ได้แก่ กัมพูชา, สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะกัมพูชา ที่โดดเด่นน่าจับตามอง เนื่องจากกัมพูชามีความมั่นใจใน​แบรนด์ซัคเซสมอร์เป็นอย่างมาก การที่ SCM เป็นแบรนด์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ความเชื่อมั่นที่มากอยู่แล้วทวีคูณขึ้นไปอีก นักธุรกิจต่างถูกใจในระบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นระบบการสอนงาน การปั้นผู้นำ

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลและการเชื่อมโยงทุกๆ แพลตฟอร์ม
บริษัทฯ ได้พัฒนา Online Platform ให้ล้ำสมัย ทั้ง Application ต่างๆ ที่รวดเร็ว ทันใจ  ทั้งการยกระดับการให้บริการ            E-Commerce และระบบจัดเก็บข้อมูล หรือ Data Warehouse เพื่อการติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น        เน้นการทำ Marketing Approach เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

กลยุทธ์ที่ 3 ความใส่ใจดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
บริษัทฯ สร้างความใกล้ชิดผูกพันกับผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจและมีประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ โดยใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนการส่งมอบ จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค พร้อมดูแลติดตามผลลัพธ์ ที่ซัคเซสมอร์ยึดเรื่อง Customer Oriented เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสินค้านวัตกรรม
บริษัทฯ คิดค้นสินค้านวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์มี 2 หัวข้อหลัก ทั้ง “การให้บริการ” และ “นวัตกรรมและคุณภาพของสินค้า”

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง
บริษัทฯ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการมุ่งเน้นสร้างสังคม Wellness & Well-Being เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของสุขภาพ และคุณภาพชีวิต โดยออกแบบสินค้าและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา Mindset  โดยการเจาะลึกถึงแก่นของการพัฒนาคน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นพื้นฐานของการทำความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สอนเรื่องภาวะผู้นำ การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ SCM เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งการสร้างชีวิต ภายใต้โครงการ “Successmore Leadership Academy – SLA”

พร้อมกันนี้ภายในองค์กรยังยึดมั่นด้วยรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ที่เรียกว่า SPIRIT (S: Service & Sharing, P: Performance, I: Integrity & Improvement, R: Respect, I: Innovation and T: Teamwork) โดยมีแนวทางให้การสร้างความเชื่อมั่นต่อตนเอง องค์กร และทีมเวิร์ก ก่อเกิดสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการทำสิ่งเดียวกันให้ปรากฏผล โดยหล่อหลอมเป็นพลังหนึ่งเดียวก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ฝ่าวิกฤต ก้าวขึ้นสู่ระดับความเป็นมืออาชีพที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้

ผมและทีมงานบริหาร ขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่านว่า จะขับเคลื่อนนำพาบริษัทฯ ไปสู่จุดหมายแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยอดขาย ผลกำไรและการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรธุรกิจและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาตลอด