ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

02 กันยายน 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
22 สิงหาคม 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน
19 สิงหาคม 2565
การไม่ปรับสิทธิของ SCM-W1
09 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2565
การไม่ปรับสิทธิของ SCM-W1
09 สิงหาคม 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
09 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
06 กรกฎาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน
22 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SCM-W1 (F53-5)
02 มิถุนายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ SCM-W1