ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

05 กรกฎาคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
28 พฤษภาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
21 พฤษภาคม 2564
แจ้งดำเนินการจดจัดตั้งบริษัทย่อย
13 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2564
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (E-AGM) บนเว็บไซต์บริษัทฯ
29 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 เมษายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564
26 มีนาคม 2564
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
25 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563