ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขทุนชำระแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
05 พฤษภาคม 2565
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (E-AGM) บนเว็บไซต์บริษัทฯ
03 พฤษภาคม 2565
การไม่ปรับสิทธิของ SCM-W1
26 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 เมษายน 2565
แจ้งเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
04 เมษายน 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
01 เมษายน 2565
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29 มีนาคม 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565
25 มีนาคม 2565
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม