รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สําหรับปี 2563 บริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มี การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยใน ระหว่างปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่ กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

    จํานวนครั้ง
ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการตรวจสอบ 5/5
นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์ กรรมการตรวจสอบ 5/5

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ รับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล เพิ่มเติมในประเด็นสําคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและสอบทานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รายงานผลการ พิจารณาและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดําเนินการอย่างเหมาะสม สรุป สาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้สอบทานข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ พร้อมทั้งได้รับคําชี้แจงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุง รายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ การประมาณการทางบัญชี ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี รวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบ บัญชี และข้อสังเกตต่างๆของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย มาตรฐาน การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความเชื่อถือได้ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเป็นอิสระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบภายใน โดยมีการพิจารณารายงานสรุปผลและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม แผนการตรวจสอบที่ได้อนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัท เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และความมี ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามกรอบ แนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้ คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําทุกไตรมาส และได้ให้ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มี การดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท

3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจการที่ เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการสอบทานนโยบายส่งเสริมจริยธรรม นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้ง เบาะแสการกระทําผิด มีการติดตามประเด็นต่างๆที่ได้รับผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing) ซึ่งส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อยื่นขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่ เป็นสาระสําคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกําหนดดังกล่าว

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการทํารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล บริษัทดําเนินการตามเงื่อนไขการค้าทางธุรกิจปกติทั่วไป เป็นธรรม และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งรายการที่มีสาระสําคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2563 โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมมี คุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สําหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความ เห็นชอบและนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 และ/หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 และ/หรือ นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สํารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7731 แห่งสํานักงานบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงินรวม 3,650,000 บาท

7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยพบว่ามี การปฏิบัติภารกิจครบถ้วนสมบูรณ์ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและได้ใช้ความรู้ความสามารถในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการดําเนินงานและระบบ การกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม

สําหรับปี 2563 บริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มี การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ ไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่าง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน