รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2564 บริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยในระหว่างปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

    จํานวนครั้ง
ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการตรวจสอบ 4/4
นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและสอบทานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รายงานผลการพิจารณาและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้สอบทานข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ การประมาณการทางบัญชี ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี รวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และข้อสังเกตต่างๆของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความเชื่อถือได้ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเป็นอิสระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบภายใน โดยมีการพิจารณารายงานสรุปผลและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้อนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท

3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการสอบทานนโยบายส่งเสริมจริยธรรม นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด มีการติดตามประเด็นต่างๆที่ได้รับผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing) ซึ่งส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยื่นขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทางธุรกิจปกติทั่วไป เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งรายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2564 โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 และ/หรือ นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7731 แห่งสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 3,650,000 บาท

7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยพบว่ามีการปฏิบัติภารกิจครบถ้วนสมบูรณ์ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและได้ใช้ความรู้ความสามารถในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม

สำหรับปี 2564 บริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน