ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ในลักษณะธุรกิจเครือข่าย

สำนักงานใหญ่

10 / 1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

0107562000041

โทรศัพท์

+662 511 5955, +662 511 5951, +662 292 2264

เว็บไซต์

www.successmore.com

ทุนจดทะเบียน

400 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

300 ล้านบาท

มูลค่าตราไว้หุ้นละ

0.50 บาท