ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2562 2563 2564 6M2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 385.31 886.38 1,048.00 1,007.30
หนี้สินรวม 109.37 226.50 257.41 231.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 275.93 564.03 693.58 729.74
รายได้จากการขายและให้บริการ 1,054.67 990.53 1,208.32 556.92
กำไรสุทธิ 59.04 64.02 217.61 91.26
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.36 6.47 17.44 15.86