ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 417.07 385.31 886.38
หนี้สินรวม 180.69 109.37 226.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 236.38 275.93 564.03
รายได้จากการขายและให้บริการ 1,351.70 1,054.67 990.53
กำไรสุทธิ 70.69 59.04 64.02
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.96 5.36 6.47