ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค

ในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ "MLM") โดยบริษัทฯ หรือ SCM จะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายนักธุรกิจและผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด (“CHL”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”)

บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด
("CHL")

บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด
("SPT")

Success Spirit (Myanmar) Co., Ltd.
("SPM")

บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด
("SMI")

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ จัดจำหน่ายผ่านนักธุรกิจขายตรงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นลักษณะแบบเครือข่ายขายตรง โดยมีจุดกระจายสินค้าเป็นหน้าร้านสาขาจำนวน 23 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศจะดำเนินการบริหารจัดการสาขาต่างประเทศและนักธุรกิจด้วยตนเอง ในปัจจุบันมีจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต

สำหรับธุรกิจให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและรับจัดงานสัมมนา ดำเนินการโดย SPT และ SPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ โดย SPT และ SPM จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี การวางแผนภาษี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยลักษณะการให้บริการ จะเป็นรูปแบบสัญญาระยะยาว โดยมีทั้งการให้บริการลูกค้าภายในกลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศทุกราย สำหรับธุรกิจรับจัดงานสัมมนา SPT จะให้บริการทั้งลูกค้าภายในกลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ MLM การสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของผู้เข้าร่วมสัมมนา สัญญาในการให้บริการมีการคิดค่าบริการตามแต่หลักสูตรที่จัด โดยขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่จัดในแต่ละปี

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า

กลุ่มบริษัทฯ มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการ และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ทุกรายการได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสูตร การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การคัดเลือกโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและมีนวัตกรรมใหม่ๆ การประเมินผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่างจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับสูงสุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและทันสมัย ตลอดจนการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถจ่ายได้อย่างคุ้มค่าเงิน เพื่อให้ลูกค้ามีความชื่นชอบ รับรู้ถึงความคุ้มค่าและเกิดความผูกพันต่อสินค้า แบรนด์ และองค์กร ซึ่งจะส่งให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำ

ปัจจุบัน บริษัทฯ เน้นการว่าจ้างผู้ผลิตสินค้าภายนอกที่เป็นโรงงานเพื่อผลิตสินค้าในแบรนด์ของตนเอง (Original Equipment Manufacturer : OEM) เป็นหลัก และมีการผลิตสินค้าด้วยตนเองเป็นส่วนน้อย

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จัดจำหน่าย สามารถจำแนกได้เป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

นิวทรินัล (Nutrinal)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยการรวบรวมสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากแหล่งวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลก และนวัตกรรมในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและเห็นผลจากการบริโภคอย่างชัดเจน

เอส โมเน่ (S Mone')

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการทำความสะอาด บำรุงรักษาผิว และแต่งแต้มสีสันบนใบหน้า โดยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สกัดมาจากธรรมชาติ ปราศจากสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ทุกสภาพผิว ช่วยให้ผู้หญิงสวยแบบปลอดภัย เสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจยิ่งขึ้น

บอดี้ เชียร์ (Body Cheer)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อทำความสะอาดร่างกายและบำรุงผิวพรรณ โดยผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและสามารถเห็นผลจากการใช้ได้อย่างชัดเจน และราคาคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับ

นีทลี่ โฮม (Neatly Home)

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน ที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่อ่อนโยน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา ผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นสูง จึงสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า นับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แม่บ้านส่วนใหญ่ไว้วางใจและต้องมีติดบ้านไว้เสมอ

โกรวอิ้ง มอร์ (Growing More)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร วัตถุดิบที่ใช้มาจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษหรือต้องการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้งอกงามยิ่งขึ้น

สมาร์ท ครีเอชั่น (Smart Creation)

กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและ รับจัดงานสัมมนา

ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย ดำเนินธุรกิจโดย SPT และ SPM ซึ่ง SPT และ SPM มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย เช่น การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการนักธุรกิจ การตลาด การบัญชี การวางแผนภาษี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ปัจจุบัน SPT จะให้บริการลูกค้าภายในกลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศของบริษัทฯ ทุกราย ยกเว้น SPM ที่ให้บริการเฉพาะตัวแทนจำหน่ายในประเทศพม่า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้บริการลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาการจัดคอร์สสัมมนาและหลักสูตรอบรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดงาน ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรทั้งหมดจะมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักธุรกิจได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

กลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโรงงานผลิตสินค้า

SMI เป็นโรงงานผลิตสินค้ามีกำลังการผลิตรวมประมาณ 120,000 ชิ้นต่อกะต่อเดือน ประกอบด้วย ประเภทอาหารเสริม โดยปัจจุบันมีการผลิตสินค้าจำนวน 15 SKUs ได้แก่ Mores Collagen, Brazilian Arabica Coffee, Classical Hazelnut Coffee, Nutrinal Coffee Americano, Phytovy, Nutriga, Target, Deer, Flow, Square, All Pro Chocolate, All Pro Vanilla, Hy Pro Strawberry, Hy Pro Chocolate และ Sitems ประเภทเครื่องสำอาง โดยปัจจุบันมีการผลิตสินค้าจำนวน 1 SKU ได้แก่ Anadra และทั้งนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง