คณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรเวชศาสตร์ผิวพรรณ สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 30.75
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • คู่สมรสของ นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
2555 - 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด