รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคง

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 12 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำทุกเดือน
  2. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่วางไว้
  3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
  4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
  5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
  6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจําปี การลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเชื่อที่มีความสําคัญทางธุรกิจ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  7. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
  8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
  9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2564 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมาก” และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคง

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักธุรกิจอิสระ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทฯ เสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป