รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดําเนิน กิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ รวมทั้งการ ปฏิบัติให้เป็นไปกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ทุกท่าน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 16 ครั้ง โดยในการ ประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

  1. รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําทุกเดือน
  2. นําเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่วางไว้
  3. ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว 
  4. พิจารณาการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คํานึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนําเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับตลอดจนติดตามการดําเนินงาน แต่ละฝ่ายงานและในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจําทุกเดือน 
  5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
  6. กํากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
  7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะและรายบุคคลประจําปี 2563 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง เปิดเผยผลการประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประชุม/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ ขององค์กร และบริหารจัดการภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่กับไปกับ การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคง

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักธุรกิจอิสระ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่ บริษัทฯ เสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก จริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป