คณะกรรมการบริษัท

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 23.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แชมป์ เวลตี้เนส ลอนดรี้ จำกัด