คณะกรรมการบริษัท

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรลโซเชี่ยลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด