คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ ธนฐิติพันธ์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Certified Financial Planning (CFP), Financial Planning Standards Board
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงิน
  • ใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน
  • ใบอนุญาตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • ใบอนุญาตผู้วางแผนทางการเงิน
  • ใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 0.028
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2558 - ม.ค. 2565 กรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหารความมั่งคั่ง และสายงานวางแผนการเงิน) บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
2549 - 2558 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาตลาด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย