คณะผู้บริหาร

นางสาวชัญณัชชา แก้วศุภหิรัญ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอกอินทรา ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด