คณะผู้บริหาร

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 23.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เรียล เมจิค จำกัด

2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แชมป์ เวลตี้เนส ลอนดรี้ จำกัด
2560 - ปัจุบัน กรรมการ

บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ แล็บบอราทอรี่ จำกัด

2556 - 2562 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด