คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาเอกสาขาพัฒนาองค์กรและการปฏิรูปองค์กร Cebu Doctors University, Philippines
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA
  • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคที เมดิคอน เซอร์วิส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด