คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาเอกสาขาการบัญชี The University of New South Wales, Australia
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 0.08
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซัคเซ็ส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)