รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2559 งบปี 2560 งบปี 2561 ไตรมาส2/62
31/12/2559 31/12/2560 31/12/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 270.59 399.67 417.07 416.98
หนี้สินรวม 207.75 203.75 180.69 150.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 62.84 195.92 236.38 266.30
รายได้จากการขายและให้บริการ 1,295.90 1,478.05 1,351.70 515.75
กำไรสุทธิ 80.63 81.70 70.69 16.82
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.85 5.27 4.96 3.11