บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) : ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ในลักษณะธุรกิจเครือข่าย
สำนักงานใหญ่ : 10 / 1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000041
โทรศัพท์ : +66 2 511 5955, +66 2 511 5951, +66 61 823 3904
เว็บไซต์ : https://www.successmore.com/
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562) : 300 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562) : 225 ล้านบาท
มูลค่าตราไว้หุ้นละ : 0.50 บาท