สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบเครือข่าย ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ต้องการส่งมอบคุณค่าในการสร้าง Wellness and Well being community หรือชุมชนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพชนิดต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของผู้คนให้แข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเสื่อมถอยต่างๆ และมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้นักธุรกิจอิสระ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างได้

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ทุกท่าน

บริษัทฯ มียอดธุรกิจเติบโตจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในประเทศไทยและได้ขยายธุรกิจผ่านตัวแทนจำหน่ายไปยังภูมิภาค AEC ประกอบไปด้วย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบางประเทศมีธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่อง บางประเทศอยู่ในช่วงกำลังจะเติบโต ยกเว้นประเทศเมียนมาร์ที่มียอดธุรกิจลดลงในปี 2562 เนื่องจากต้องรอกฎหมายธุรกิจขายตรงที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ การเป็นบริษัทขายตรงที่จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ จำเป็นต้องยกระดับในเรื่องแบรนด์ ทั้งแบรนด์บริษัท แบรนด์สินค้าและแบรนด์ระบบพัฒนาคน ถึงจะประสบความสำเร็จนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนได้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยกระดับแบรนด์ ด้วยการแปรสถานะของบริษัทฯ เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้นำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปภายในปี 2563 นี้ ถือเป็นความสำเร็จที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจอิสระทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่จะเลือกโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงระยะยาวร่วมกัน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในราคาคุ้มค่าเงิน ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีสินค้าเรือธงที่มีนวัตกรรมหลากหลายรายการ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี โดยบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุที่ต้องการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเสื่อมของร่างกาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง Wellness community ในปี 2563 นี้ บริษัทจะยกระดับแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ รวมถึงการพัฒนา Digital platform ใหม่ๆในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ และการพัฒนาระบบ CRM เพื่อดูแลลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำต่อเนื่องด้วยความสะดวก รวดเร็ว อีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯคือ บริษัทฯ มีสถาบันพัฒนาผู้นำ Successmore Leadership Academy ที่ช่วยยกระดับแนวคิด ความรู้ ทักษะ และภาวะผู้นำให้กับนักธุรกิจอิสระ พร้อมกับสร้างค่านิยม 5 เรื่องสำคัญคือ การเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ใส่ใจการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความซื่อสัตย์จริงใจ ทำงานเป็นทีม และเป็นคนที่เสียสละพร้อมช่วยเหลือแบ่งปันต่อผู้อื่น เมื่อมีค่านิยมที่ดีนี้ จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง นำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มีคุณค่าในการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี บริษัทฯมีโครงการ CSR ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในชนบท 2 ครั้งต่อปีมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงขณะนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปแล้ว 12 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วย มีทันตแพทย์ถอนฟันให้กับชาวบ้าน บริการวัดแว่นสายตาเพื่อส่งมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียน บริจาคผ้าห่มให้กับชาวบ้านและเด็กนักเรียน นี่เป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่บริษัทฯภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

ผมและทีมบริหาร ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น นักธุรกิจอิสระ ลูกค้า และพนักงานบริษัทฯที่ได้ทำงานด้วยจิตใจที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อให้บริษัทฯสามารถสร้าง Wellness and Well being community ให้เติบโตยิ่งๆขึ้น