คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Accounting, The University of New South Wales, Australia
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand และ CPA Australia
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย