คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ Golden Gate University, USA
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ บริษัท เอส.เอส.พี.ลอว์ เซ็นเตอร์ จำกัด