คณะผู้บริหาร

นายณัฐพงศ์ ภาวศุทธินนท์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2564 เมษายน - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด