คณะผู้บริหาร

นายนฤพล โกสลาทิพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน  The University of Birmingham, United Kingdom
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2560 - 2562

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน

Iniciativas Culturales de Espana
2555 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด