คณะผู้บริหาร

นางสาวธิติมาพร ปิ่นทอง

รักษาการผู้อำนวยการสายงานขาย / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 0.002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2563 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการสายงานขาย / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ดิเองเจิ้ล โกลบอล จำกัด
2561 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เพียว (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด
2551 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาเจล ประเทศไทย จำกัด