คณะผู้บริหาร

นางสาวกัณฐ์ฏาปกรณ์ อัฏฐากมล

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 0.013
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560 หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท นิสสัน ดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด