คณะกรรมการบริหาร

นายณิชกุล ก้องภวิศฐากูร

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและกำกับดูแลกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโทสาขาการจัดการการตลาด The Manchester Metropolitan University
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 104/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
  • 0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2564 ผู้อำนวยการสายงานอำนวยการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562 ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)