สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่ผู้บริหาร พนักงาน และนักธุรกิจอิสระ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจตลอดปี 2562 จนบริษัทฯ ได้รับผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง

ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ทุกท่าน

ปี 2562 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้วางรากฐานสำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยดำเนินการแปรสถานะของบริษัทฯ เป็นบริษัทจำกัดมหาชน และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อกระจายหุ้นให้แก่สาธารณชนภายในปี 2563 นี้ นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญที่ส่งเสริมขวัญกำลังใจให้ผู้บริหารมุ่งหน้าขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตทางธุรกิจที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น

ปี 2563 บริษัทฯ จะเผชิญความท้าทายมากยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความแปรปรวนของปัจจัยเสี่ยงและความซับซ้อนของการจัดการที่เพิ่มมากขึ้น อันสืบเนื่องจากการปลี่ยนแปลงกฎหมายการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจึงให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อสัญญาผูกพันด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ให้ความสำคัญต่อการทบทวนมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สนับสนุนให้บริษัทฯ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสมาชิกเครือข่ายนักธุรกิจอิสระ สนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับการขยายตัวของความต้องการสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยต้นทุนการผลิตและการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิผลด้วยต้นทุนการจัดการที่ประหยัด สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความผูกพันกับตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการจัดการด้วยความรอบคอบ ส่งเสริมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นผนึกกำลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา