สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แก่นหลักของคุณค่าที่เราส่งมอบสู่ตลาดคือ การเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปสู่การสร้าง “Wellness Well Being Community” นั่นคือ เป็นชุมชนของผู้คนที่มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีระบบพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์หลัก 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อน

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ทุกท่าน

ในปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่มีความท้าทายหลายด้าน จึงเป็นปีที่เรามุ่งเน้นใส่ใจทั้งภาพรวมและรายละเอียด เพื่อให้สามารถชนะเกมการแข่งขันในตลาด ด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

 • Create Strong AEC Brand

  การเติบโตจากการส่งออกไปยังตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ เป็นช่องทางที่สร้างการเติบโตทั้งยอดขายและผลกำไรในปีนี้ ปัจจุบันเราทำตลาดอยู่ในอีก 5 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซียและสิงคโปร์ ปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างความแข็งแรงของแบรนด์ในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมตัวสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

 • Create Multi Platform Business Model

  ที่ผ่านมา โมเดลธุรกิจของเราจะเน้นไปในรูปแบบของออฟไลน์เป็นหลักเเพื่อให้เราสามารถใช้พลังทวีจากโมเดลธุรกิจใหม่ๆในปีนี้จะผสมผสานโมเดลดิจิทัลกับออฟไลน้ให้ทำงานส่งเสริมกันได้โดยพัฒนาทั้งการตลาดแบบดิจิทัล การทำโซเชียลซีอาร์เอ็ม และการเชื่อมโยงทั้งออนไลน์ เเละออฟไลน์ให้เกิดความเป็นชุมชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการใช้บริการของลูกค้า และช่วยให้เรามีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้เเก่ลูกค้า

 • Backward Integration

  ในปีนี้บริษัทจะร่วมทุนกับผู้ผลิตสินค้าอาหารเสริมที่เป็นโออีเอ็มเดิมของบริษัท ซึ่งตามแผนงานจะดำเนินการเรียบร้อยในต้นไตรมาสที่ 3 ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในด้านของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ การควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด และการควบคุมต้นทุนในการผลิต

 • People Focus

  เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับคน ซึ่งมี 3 กลุ่มหลักได้แก่ พนักงาน ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย ในส่วนของพนักงาน จะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาความสามารถ และความคิดอย่างต่อเนื่อง ดูแลในเรื่องขวัญกำลังใจและการเป็นคนมีคุณค่าในองค์กร ในส่วนของลูกค้า จะเน้นในส่วนของการออกแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการที่รวดเร็ว เข้าใจและโดนใจเพื่อให้เขามีประสบการณ์ที่ประทับใจต่อแบรนด์ และในส่วนของตัวแทนจำหน่าย จะเน้นในส่วนของจรรยาบรรณธุรกิจ ความเข้าใจและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจและระบบการดูแลทีมงานของแต่ละตัวแทนจำหน่าย ทั้งหมดนี้ทำผ่านสภาบันพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นสถาบันภายในของเรา

 • Create Wellness Well Being Community

  สร้างชุมชนคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยวางแนวทางไว้รองรับคนหลายเจนเนอเรชั่น คนรุ่นใหม่สามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งมอบคุณค่าในการช่วยสร้างเสริมสุขภาพและสร้างรายได้ออกไปในวงกว้าง และหนึ่งในกลุ่มสังคมที่เราต้องการช่วยดูแลในเรื่องสุขภาพคือกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนับจากนี้ไป เราจะไม่สร้างแค่ธุรกิจ แต่เราจะสร้างชุมชนที่ประสบความสำเร็จเพื่อส่งต่อการมีสุขภาพที่ดีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคืนสู่สังคม

ผมและทีมงานบริหาร ขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่านว่า จะขับเคลื่อนนำพาบริษัทไปสู่จุดหมายแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยอดขาย ผลกำไรและการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรธุรกิจและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาตลอด